“กฎระเบียบด้านอาหารล่าสุดที่มีผลบังคับใช้” The Most Recently Enforced Regulations

263 Views  | 

“กฎระเบียบด้านอาหารล่าสุดที่มีผลบังคับใช้” The Most Recently Enforced Regulations

“กฎระเบียบด้านอาหารล่าสุดที่มีผลบังคับใช้”
The Most Recently Enforced Regulations

  


โดย:     ปวีณ์ดา  ศรีพนารัตนกุล
          Paweeda Sripanaratanakul
          Food Division
          Food and Drug Administration Ministry of Public Health
          p2food@fda.moph.go.th


          ดิษญา กิตติธนวิมล
          Dissaya  Kittithanavimon
          Food Division
          Food and Drug Administration Ministry of Public Health
          p2food@fda.moph.go.th

     กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยช็อกโกแลต เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับมาตรฐานอาหารสากล คือ Standard for Chocolate and Chocolate Products (CODEX STAN 87 - 1981) Amended in 2016 และลดความซับซ้อนของกฎระเบียบ เกิดประโยชน์ในการบังคับใช้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง โดยออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 441) พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้…..

2.  กำหนดสถานะของการควบคุมช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต ให้เป็นอาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน โดยการดำเนินการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร

3.  กำหนดนิยามและขอบข่าย ดังนี้

“ช็อกโกแลต” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน ผลิตขึ้นจากการนำเมล็ดโกโก้หรือวัตถุดิบที่ได้จากเมล็ดโกโก้มาผ่านกรรมวิธีที่เหมาะสม อาจมีการผสมองค์ประกอบของนม น้ำตาล วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุแต่งกลิ่นรส ไขมันพืชอื่นนอกจากไขมันโกโก้ (cocoa butter)

“ผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต” หมายความว่า ช็อกโกแลตที่มีการเติมส่วนประกอบอื่นที่เป็นอาหารและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ นอกเหนือจากองค์ประกอบของนม น้ำตาล วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุแต่งกลิ่นรส ไขมันพืชอื่นนอกจากไขมันโกโก้ (cocoa butter)

4.  กำหนดประเภทช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเป็น 18 ประเภท โดยพิจารณาประเภทตามส่วนประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ไขมันโกโก้ โกโก้ปราศจากไขมัน โกโก้ทั้งหมด ไขมันนมหรือมันเนย เนื้อนม ไขมันทั้งหมด รวมถึงการเติมแป้งหรือสตาร์ช หรือเฮเซลนัท  ซึ่งข้อกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเภท

5.  ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต จะต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังต่อไปนี้

5.1 มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประเภทของช็อกโกแลตหรือผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตชนิดนั้น

5.2 มีกลิ่นและรสตามลักษณะเฉพาะของช็อกโกแลตหรือผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตนั้น

5.3 การเติมไขมันพืชอื่นนอกจากไขมันโกโก้ (cocoa butter) จะต้องมีปริมาณไม่เกินร้อยละ 5 ของน้ำหนักช็อกโกแลต โดยปริมาณขั้นต่ำของวัตถุดิบที่ได้จากเมล็ดโกโก้ (ไขมันโกโก้ โกโก้ปราศจากไขมัน โกโก้ทั้งหมด) ต้องเป็นไปตามปริมาณที่กำหนด ซึ่งหมายถึงการเติมไขมันพืชอื่นดังกล่าวจะต้องไม่ไปลดทอนปริมาณวัตถุดิบที่ได้จากเมล็ดโกโก้ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้ไขมันพืชอื่นจะต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยน้ำมันและไขมัน หรือน้ำมันหรือไขมันชนิดอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาอนุญาต

5.4 ไม่อนุญาตให้เติมแป้งหรือสตาร์ช และไขมันสัตว์ที่มิใช่ไขมันนม เว้นแต่ ช็อกโกแลตกลุ่มอะลาทาซา (Chocolate a la taza) อนุญาตให้เติมแป้งหรือสตาร์ชที่ได้จากข้าวสาลี ข้าวโพด หรือข้าว ได้ไม่เกินปริมาณที่กำหนด

5.5 การเติมส่วนประกอบอื่นที่เป็นอาหารนอกเหนือจากองค์ประกอบของนม น้ำตาล วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุแต่งกลิ่นรส ไขมันพืชอื่นนอกจากไขมันโกโก้ (cocoa butter) จะต้องไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยมีปริมาณรวมกันไม่เกินร้อยละ 40 ของน้ำหนักทั้งหมดของผลิตภัณฑ์สุดท้าย เว้นแต่ช็อกโกแลตกลุ่มจิอานดูจา (Gianduja Chocolate) ที่อาจเติมนัทชนิดต่าง ๆ เช่น อัลมอนด์ เฮเซลนัท ทั้งเมล็ดหรือเมล็ดหัก ได้ในปริมาณที่รวมกับเฮเซลนัทบดละเอียดตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ไม่มากกว่าร้อยละ ๖๐ ของน้ำหนักทั้งหมดของผลิตภัณฑ์สุดท้าย

5.6 ตรวจพบสารปนเปื้อนได้ไม่เกินข้อกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน

5.7 ชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคให้เป็นตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

5.8 ตรวจพบยีสต์และราได้น้อยกว่า 100 CFU ในช็อกโกแลตหรือผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต 1 กรัม


     Food and Drug Administration, Ministry of Public Health has issued the Notification of the Ministry of Public Health (No.441) B.E.2566 (2023) Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 (1979) Re: Chocolate and Chocolate Products, dated the 16th of May of B.E.2566 (2023) in order to ensure the compatibility of the regulations for chocolate and chocolate products with current situations and international standards (The Standard for Chocolate and Chocolate Products; CODEX STAN 8 – 1981, Amended in 2016) as well as reduce redundancy of regulation for benefit of interested person. The following is the summary of the notification:

 

1. Two the notifications of the Ministry of Public Health are repealed.

(1) The Notification of Ministry of Public Health No.83 (1984) Re: Chocolate, dated November 15th, 1984.

(2) The Notification of Ministry of Public Health Re: Chocolate (No.2), dated March 3rd, 2011.

2. Chocolate and chocolate products are prescribed as food with mandatory standards and qualities, whose approval application shall adhere to the food serial number regulations of the Food and Drugs Administration.

3. Definitions and scopes are as follows:

“Chocolate” means the homogenous product obtained by an adequate manufacturing process from cocoa beans or cocoa materials, which may contain milk products, sugars, food additives, flavoring agents, and vegetable fats other than cocoa butter.

“Chocolate products” means “chocolate” with other edible, non-hazardous ingredients, excluding milk products, sugars, food additives, flavoring agents, and vegetable fats other than cocoa butter.

4. Chocolate and chocolate products are grouped into 18 categories, based on contain of ingredient, including cocoa butter, fat-free cocoa solids, total cocoa solids, milk fat, total milk solids, total fat, flour or starch, and hazelnuts, with different qualities and standards.

5. Chocolate and chocolate products shall have specific qualities and standards as specified in this notification as follows:

5.1 Qualities and standards of chocolate or chocolate products prescribed in Table

5.2 Inherent odor and taste pertaining to each chocolate or chocolate product

5.3 The addition of vegetable fats other than cocoa butter shall not exceed 5% of chocolate’s weight. The minimum contents of cocoa materials (cocoa butter, fat-free cocoa solids, and total cocoa solids) are prescribed in Table. The addition must not replace the minimum contents of cocoa materials. Other vegetable fats must have qualities and standards conforming to the notification regarding oils and fats, or oils and fats approved by the FDA.

5.4 The addition of flour, starch, and animal fats other than milk fat are prohibited, except chocolate a la taza and chocolate familiar a la taza which the addition of flour or starch from wheat, maize or rice is permitted but not exceeding the level as specified.

5.5 The addition of other food ingredients other than milk products, sugars, food additives, flavoring agents, and vegetable fats other than cocoa-butter must not pose health risks nor exceed 40% of the product’s total weight, except for Gianduja Chocolate and Gianduja milk chocolate, which may contain whole or broken nuts such as almond or hazelnut in approved quantities, which shall not exceed 60% of the product’s total weight.

5.6 Contaminants shall not be found in the amount exceeding the minimum levels prescribed by the notification regarding standard for contaminant in food. 

5.7 Pathogenic microorganisms shall follow the notification regarding the prescription of quality or standard requirements, principles, conditions, and methods of analysis for pathogenic microorganisms in foods.                                                                                                        
5.8 Yeast and mold shall be less than 100 CFU in 1 gram of chocolate or chocolate

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and