กรณีศึกษา: การวิเคราะห์โซ่คุณค่าของปูม้าในโรงงานแปรรูปปูม้าขนาดเล็ก Case Study: The Value Chain Analysis of a Small-Sized Blue Crab Manufacturer

74 Views  | 

กรณีศึกษา: การวิเคราะห์โซ่คุณค่าของปูม้าในโรงงานแปรรูปปูม้าขนาดเล็ก Case Study: The Value Chain Analysis of a Small-Sized Blue Crab Manufacturer

กรณีศึกษา: การวิเคราะห์โซ่คุณค่าของปูม้าในโรงงานแปรรูปปูม้าขนาดเล็ก
Case Study: The Value Chain Analysis of a Small-Sized Blue Crab Manufacturer


  


By:  การต์พิชชา คงทรัพย์
Karnphitcha  Kongsub  
kanphitcha07@gmail.com

รศ.ดร. พรธิภา องค์คุณารักษ์
Assoc. Prof. Pornthipa Ongkunaruk, Ph.D.
Department of Industrial Engineering
Faculty of Engineering
Kasetsart University
pornthipa.o@ku.th


การสร้างมูลค่าเพิ่มจากชิ้นส่วนปูม้าสู่ความยั่งยืนในอุตสาหกรรมต่างๆ
     ผู้ประกอบการสามารถสร้างมูลค่าให้กับเปลือก (Shell) และส่วนของชิ้นปูส่วนอื่น ๆ ที่มีมูลค่าต่ำด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อนำเนื้อนิ้วปูหรือเนื้อนิ้วในขาปู (Finger) และมัน (Fat) มาเพิ่มมูลค่าในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ปูแปรรูป เช่น กระดองปูนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ปูจ๋าไข่เค็ม ขณะที่นิ้วปูและมันปูสามารถนำมาแปรรูปเป็นเครื่องแกงปู น้ำพริกปู จ๊อปูทอด และลูกชิ้นปู เป็นต้น ขณะเดียวกันพบว่าเปลือก (Shell) ที่ได้หลังจากแกะปูส่วนใหญ่มักถูกทิ้งไป โดยมิได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งมีเพียงกระดองปูและก้ามปูบางส่วนถูกนำไปใช้เพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ปูแปรรูป เช่น ปูจ๋าไข่เค็ม ก้ามปูจ๋า รวมถึงผลิตภัณฑ์ปูแปรรูปที่นำกระดองปูและก้ามปูมาเพิ่มมูลค่า ดังนั้นจึงช่วยสร้างโอกาสให้กับชุมชนที่จะสามารถเก็บกระดองปูและก้ามปูเพื่อนำไปเพิ่มคุณค่าและมูลค่าได้ต่อไป

     รัฐบาลควรมีบทบาทในการผลักดันให้งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการนำเปลือกปูมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ แก่นักวิจัยหรือผู้ผลิตที่สนใจ โดยการนำเปลือกปูจากโรงงานแปรรูปปูมาวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มคุณค่าในหลากหลายภาคอุตสาหกรรม อาทิ ในอุตสาหกรรมก่อสร้างสามารถนำเปลือกปูไปพัฒนาเป็นไบโอพอลิเมอร์เพื่อช่วยในการประสานปูนซีเมนต์กับทรายในงานก่อสร้าง สำหรับอุตสาหกรรมพลังงานเคมีชีวภาพสามารถนำเปลือกปูมาใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตไบโอดีเซลซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่ง ขณะที่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพสามารถนำเปลือกปูไปสังเคราะห์ใช้เป็นพรีไบโอติกและสารกันเสียจากธรรมชาติ หรือในภาคการเกษตรเปลือกปูสามารถนำไปผลิตเป็นปุ๋ยหมักสำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ได้ ทั้งนี้ภาครัฐควรเก็บข้อมูลปริมาณเปลือกปูจากโรงงานแปรรูปในประเทศไทยเพื่อให้ทราบปริมาณผลผลิตที่ได้ต่อปีซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ดีในการประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ผลิตรายใหญ่ที่ต้องการลงทุนนำเปลือกปูไปใช้ประโยชน์ในอนาคต

3. Value Added from Blue Crab towards Sustainability in Various Industries
     The enterprise has considered creating value for crab shells and other low-value meats through product development to utilise fingers and fat to add value in the form of items, such as crab carapace developed into savory crab meat with salted egg crab. Fingers and fat were processed into crab curry paste, crab chili paste, deep-fried crab meat rolls, crab meatballs, etc. While it was found that most of the shells that were obtained after peeling the crab were discarded without being processed, only some crab carapace and claws are used to add value in processed crab products such as savory crab meat with salted egg crab and crab claw products, as well as in processed crab products where crab carapace and claws are added to add value. Hence, there is an opportunity for the community to collect crab shells and claws to increase their value. 

     The government should play a role in pushing for budgets to support research projects on the use of crab shells in various fields by taking crab shells from crab processing factories for further research and development to add value in various industrial sectors. For example, in the construction industry, biopolymers from crab shells can be used to help increase the strength of the axial compressive in civil construction. For the bio-chemical energy industry, crab shells can be used as catalysts in the production of biodiesel (alternative energy). Meanwhile, functional food production can synthesize crab shells as prebiotics and natural preservatives. In agriculture, shells can be used as crab shell powder as an additive in composting green waste for growing hydroponic vegetables. The government sector should research the wastes of crab shells from processing plants in Thailand and the amount of production per year to be helpful in making decisions for large-sized manufacturers who could invest in one or more of these applications to create the value chain in the future.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and