“กฎระเบียบด้านอาหารล่าสุดที่มีผลบังคับใช้” The Most Recently Enforced Regulations

107 Views  | 

“กฎระเบียบด้านอาหารล่าสุดที่มีผลบังคับใช้” The Most Recently Enforced Regulations

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 442) พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้

 Notification of the Ministry of Public Health (No.442) B.E.2566 (2023) Issued by virtue of the Food Act B.E.2522 (1979) Re: Cocoa Bean Products

  
 

By:   ปวีณ์ดา  ศรีพนารัตนกุล  
Paweeda Sripanaratanakul
Food Division
Food and Drug Administration 
Ministry of Public Health
p2food@fda.moph.go.th


ดิษญา กิตติธนวิมล   
Dissaya  Kittithanavimon
Food Division
Food and Drug Administration 
Ministry of Public Health
p2food@fda.moph.go.th

 

     เพื่อให้การอนุญาตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้ มีคุณภาพและความปลอดภัยบนพื้นฐานการคุ้มครองผู้บริโภค กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้จัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 442) พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้ สอดคล้องกับมาตรฐานอาหารสากล จำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ (1) Standard for Cocoa Butter (CODEX STAN 86 - 1981) Amended in 2016 (2) Standard for Cocoa Powders (Cocoas) and Dry Mixtures of Cocoa and Sugars (CODEX STAN 105-1981) Amended in 2016 และ (3) Standard for Cocoa (Cacao) mass (Cocoa/Chocolate Liquor) and Cocoa Cake (CODEX STAN 141-1983) Amended in 2016 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

1. กำหนดสถานะของการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้ ให้เป็นอาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน โดยการดำเนินการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร

2.  กำหนดนิยามและขอบข่าย ดังนี้

“ไขมันโกโก้ (Cocoa butter)” หมายความว่า ไขมันที่ได้จากเมล็ดโกโก้

     “เนื้อโกโก้บด (Cocoa mass)” หรือ “โกโก้ข้นเหลว (Cocoa liquor)” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทุบหรือบดเมล็ดโกโก้กะเทาะเปลือก (Cocoa nibs) ที่ผ่านการคั่วหรือไม่คั่วก็ได้

     “โกโก้ผง (Cocoa powder)” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้กะเทาะเปลือกที่ผ่านการคั่วแล้วนำไปบด จากนั้นนำเนื้อโกโก้บด (Cocoa mass) หรือโกโก้ข้นเหลว (Cocoa liquor) ไปผ่านกระบวนการสกัดไขมันโดยวิธีบีบอัด แล้วนำไปบดเป็นผง ซึ่งอาจมีการใช้ด่างในกระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงกลิ่น รส และสี ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงโกโก้ผงไขมันต่ำ (Fat-reduced cocoa powder) โกโก้ผงไขมันต่ำมาก (Highly Fat-reduced cocoa powder) และโกโก้ผงที่มีคาเคาผงผสมอยู่ด้วย

     “คาเคาผง (Cacao powder)” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้กะเทาะเปลือกที่ไม่ผ่านการคั่วแต่อาจมีการอบที่อุณหภูมิต่ำแล้วนำไปบด จากนั้นนำเนื้อโกโก้บด (Cocoa mass) หรือโกโก้ข้นเหลว (Cocoa liquor) ไปผ่านกระบวนการแปรรูปแบบบีบเย็น (Cold-Pressed) เท่านั้น แล้วนำไปบดเป็นผง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงคาเคาผงไขมันต่ำ (Fat-reduced cacao powder) และคาเคาผงไขมันต่ำมาก (Highly Fat-reduced cacao powder)

     To ensure that the approval and development of cocoa bean products are performed on the basis of quality, safety, and consumer protection, the Ministry of Public Health, via the Food and Drugs Administration, issued the Notification of the Ministry of Public Health (No.442) B.E.2566 (2023) Issued by virtue of the Food Act B.E.2522 (1979) Re: Cocoa Bean Products on the 16th of May, B.E.2566 (2023). The notification prescribes the quality and standard requirements for cocoa bean products, which now align with the following three codex standards: (1) Standard for Cocoa Butter (CODEX STAN 86 - 1981) Amended in 2016, (2) Standard for Cocoa Powders (Cocoas) and Dry Mixtures of Cocoa and Sugars (CODEX STAN 105-1981) Amended in 2016, and (3) Standard for Cocoa (Cacao) mass (Cocoa/Chocolate Liquor) and Cocoa Cake (CODEX STAN 141-1983) Amended in 2016. The following is the summary of the notification:

1. Cocoa bean products are prescribed as food to have qualities and standards. Any application for approval of said products shall comply with the regulations of the Food and Drugs Administration regarding food serial numbers.

2. Definitions and scopes of terms are prescribed as follows:

“Cocoa butter” means fat obtained from cocoa beans.

     “Cocoa mass” or “Cocoa liquor” means products obtained from crushed or ground cocoa nibs, which can be either roasted or unroasted.

     “Cocoa powder” refers to products obtained from shelled, roasted, and ground cocoa beans, after having undergone a fat extraction process by means of compression, is ground into powder. Alkali may be applied in the process to enhance aroma, flavor, and color. The term also includes fat-reduced cocoa powder, highly fat-reduced cocoa powder, and cocoa powder mixed with cacao powder.

     “Cacao powder” refers to products obtained from shelled and unroasted cocoa beans, which may be baked at low temperatures and ground then undergoes a cold-pressed process and is ground into powder. The term also includes fat-reduced cacao powder and highly fat-reduced cacao powder.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and