ยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยี Smart Lab Improving and Elevating Laboratory Safety with Smart Lab Technology

289 Views  | 

ยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยี Smart Lab Improving and Elevating Laboratory Safety with Smart Lab Technology

By:   สิรินดา วิงสุวรรณ
Sirinda Wingsuwan
Managing Director
Official Equipment Manufacturing Co., Ltd.
sales@official.co.th


  


ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการที่มีสารเคมีอันตราย เช่น สารไวไฟ สารพิษ และสารกัดกร่อน จำเป็นต้องทราบถึงข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่จะเป็นหนึ่งในแนวทางป้องกันและลดปัญหาที่อาจจะขึ้นในห้องปฏิบัติการได้ เพื่อให้เป็นไปตามโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety Practice in Research Laboratory in Thailand; ESPReL)  

ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ใช้ในการจัดการระบบข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Smart Lab) ที่พัฒนาโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยแพลตฟอร์มนี้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อัตโนมัติ จึงเกิดความสะดวกในการใช้งานและสามารถจัดการข้อมูลแบบบูรณาการได้

การใช้ระบบ Smart Lab เพื่อไม่ให้เกิดสารเคมีตกค้างในห้องปฏิบัติการนี้ เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งการดำเนินงานให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมนั้น ต้องมีการกำหนดนโยบาย วางแผนงานและพิจารณางบประมาณ เพื่อพัฒนารูปแบบห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยลดค่าบำรุงรักษา รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น ผู้บริหารห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานต่างๆ จึงควรให้ความสำคัญกับนโยบายความปลอดภัยในการทำงาน รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมกับกระตุ้นบุคลากรทุกระดับในองค์กรให้เกิดความตระหนักรู้และมีจริยธรรม เพื่อนำไปปฏิบัติได้จริงจนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรต่อไป

Workers in laboratories with hazardous chemicals such as flammable, toxic, and corrosive substances need to know safety precautions in the laboratory and how to prevent accidents that may harm the operator’s body or those involved. As well as preventing damage to property and the environment, modern technology will be one of the ways to prevent and reduce problems that may arise in the laboratory and to comply with the Enhancement of Safety Practice in Research Laboratory in Thailand (ESReL) project.

For this reason, Smart Lab, a platform to manage safety information systems in the laboratory, was developed by the National Research Council of Thailand (NRCT) in collaboration with Chiang Mai University. This platform can automatically link data conveniently and manage integrated data such as chemical and security information management systems.

Using the Smart Lab system to avoid chemical residues in a laboratory is one of the components of developing a safer laboratory. A safety policy and implementation plan must be established to operate tangible results, and the budget to develop laboratory models to meet the standard system should be considered and set. This will help reduce maintenance costs and various problems that may occur. Therefore, the management of scientific laboratories in various departments should pay attention to the safety policy in the workplace by maintaining environmental quality and encouraging personnel at all levels to raise awareness and ethics to put it into practice until becoming a safety culture in the organization.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and