Origin Green กับการเติบโตของอุตสาหกรรมนมบนเส้นทางแห่งความอย่างยั่งยืน Origin Green…The Promising Growth of the Sustainable Dairy Industry

278 Views  | 

Origin Green กับการเติบโตของอุตสาหกรรมนมบนเส้นทางแห่งความอย่างยั่งยืน Origin Green…The Promising Growth of the Sustainable Dairy Industry

By: Editorial Team
editor@foodfocusthailand.com

 

   


Origin Green เป็นโปรแกรมด้านความยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มระดับชาติของประเทศไอร์แลนด์ ในการกำหนดเป้าหมายและหาแนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการสนับสนุนชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ Origin Green ดำเนินการโดย Bord Bia (The Irish Food Board) ในการรวบรวมสมาชิกตั้งแต่เกษตรกรไปจนถึงผู้ผลิตอาหาร ผู้ค้าปลีก และผู้ให้บริการด้านอาหารตลอดซัพพลายเชน โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการผลิตอาหารที่ยั่งยืน ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านข้อมูลความรู้ เงินทุนสนับสนุน รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 330 บริษัท และเกษตรกรกว่า 55,000 ราย ซึ่งคิดเป็นกว่าร้อยละ 90 ของการส่งออกอาหารและเครื่องดื่มของไอร์แลนด์ และร้อยละ 70 ของผู้ค้าปลีกในประเทศ

ความสำเร็จในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่ผ่านมามีการประเมินปริมาณก๊าซคาร์บอนที่ปล่อยออกมามากกว่า 260,000 ครั้งในฟาร์มโคเนื้อและโคนม และ Origin Green รายงานความคืบหน้าโดยเน้นย้ำว่า ฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการ Sustainable Beef and Lamb Assurance Scheme (SBLAS) ตั้งแต่ปี 2014 มีการปล่อยก๊าซ CO2 ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 9.5 ต่อหน่วยของเนื้อวัวที่ผลิตได้ ในขณะที่ฟาร์มโคนมที่เข้าร่วมโครงการ Sustainable Dairy Assurance Scheme (SDAS) ในปีเดียวกัน พบว่า มีอัตราการปล่อยก๊าซ CO2 ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 9.4 ต่อลิตร ในส่วนของโรงงานผู้ผลิตอาหาร พบว่า มีการลดใช้พลังงานลงถึงร้อยละ 11 และลดการใช้น้ำลงถึงร้อยละ 17 ต่อหน่วยผลผลิตอีกด้วย

เพิ่มความมั่นใจอีกขั้นด้วยมาตรฐานการเลี้ยงโคนมด้วยหญ้า
มาตรฐานการเลี้ยงโคนมด้วยหญ้า (Bord Bia Grass Fed Standard) จาก Bord Bia นี้ เป็นมาตรฐานแรกในโลกที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์นมจากผู้ผลิตทั่วโลกที่ผลิตโดยการใช้วัตถุดิบนมจากโคนมที่เลี้ยงด้วยหญ้าของไอร์แลนด์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญในเรื่องคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ และใส่ใจกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลสำรวจจาก Ernst and Young Research (2018) เปิดเผยว่าผู้บริโภคมากกว่าร้อยละ 60 จากตลาดหลัก ยินดีจ่ายเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นมจากโคนมที่เลี้ยงด้วยหญ้า

อุตสาหกรรมนมในประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนยังสามารถขยายตัวได้อีก เนื่องจากเป็นตลาดที่กำลังเติบโตด้วยจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและรายได้ต่อครัวเรือนที่สูงขึ้น รวมทั้งอัตราการบริโภคนมของคนไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตนมต่างเตรียมพร้อมรับมือด้วยการคัดเลือกวัตถุดิบและส่วนผสมจากแหล่งผลิตนมผงที่ดีมีคุณภาพในต่างประเทศ เพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมประเภทต่างๆ รองรับตลาดที่กำลังเติบโต รวมถึงตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่นอกจากจะมุ่งเน้นถึงประโยชน์ในเชิงสุขภาพ ยังให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพในปัจจุบัน

 
Origin Green is Ireland's unique nationwide food and drink sustainability programme led by Bord Bia (The Irish Food Board). The programme enables the entire supply chain—farmers, food manufacturers, retailers, and foodservice operators—to achieve measurable sustainability targets, prioritizing both environmental preservation and community welfare. With over 330 companies and over 55,000 farmers on board, Origin Green now represents a substantial portion of Ireland's food and drink exports (over 90%) and domestic retail sector (70%).

Greenhouse Gas Reduction
With 260,000 carbon footprints calculated on beef and dairy farms over the period, Origin Green has made significant progress. Farms participating in their Sustainable Beef and Lamb Assurance Scheme (SBLAS) witnessed an average reduction of 9.5% in CO2 emissions per unit of beef produced since 2014, while those enrolled in the Sustainable Dairy Assurance Scheme (SDAS) achieved an average reduction of 9.4% in CO2 emissions per unit of milk produced. Additionally, food manufacturers achieved a notable reduction in energy usage by 11% and water usage by 17% per unit of output, demonstrating tangible outcomes of the programme.

New Highs of Grass-fed Dairy Farming Standards
According to Ernst and Young research (2018), more than 60% of primary market consumers are willing to pay a premium for grass-fed dairy. This corresponds to the development of the Bord Bia Grass-fed Standard, which certifies worldwide dairy products made from raw materials sourced from Irish grass-fed dairy cows. This standard not only ensures product credibility but also caters to health-conscious consumers who prioritize the associated benefits as well as animal welfare and environmental impact.

Global dairy manufacturers must meet three important conditions to display the logo on their packaging. Firstly, the dairy must originate from farms enrolled in the Sustainable Dairy Assurance Scheme (SDAS), which includes regular independent audits for quality assurance. Secondly, the cows must consume grass for over 95 percent of their diet. Lastly, the herd must spend a minimum of 240 days per year freely grazing on pasture.

Briefly stated the dairy industry is experiencing further expansion due to the increasing population and household income. Certain entrepreneurs in the dairy industry are being proactive to meet the demands of this growing market and align with evolving consumer preferences. They are sourcing raw materials from reputable international milk powder producers, enabling them to address the prioritized factors of health benefits, environmental impact, and sustainability in their products.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and